งบรายได้และค่าใช้จ่าย 2559

งบรายได้และค่าใช่จ่าย 2559

Income and Expenditure Statment 2016