ป้าภามาเยี่ยมเด็ก

ป้าภาได้มาเยี่ยมเด็กๆและเล่าเรื่องของวัฒนาธรรมของประเภทเยอรมันให้กับเด็กๆ