เรียนพระคัมภีร์

ป้าดาสอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กๆในวันหยุด