เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

คุณ Enouh Park มาสอนภาษาอังกฤษ เริ่มจากให้เด็กวาดรูปที่แสดงถึงตัวเองออกมา

และมาแนะนำตัวหน้าชั้นเรียนว่ารูปที่วาดหมายถึงอะไรบ้าง เป็นภาษาอังกฤษ