นิมิตบ้านอิ่มใจ

นิมิตบ้านอิ่มใจ/Vision

บ้านอิ่มใจดูแลและอุปการะเด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาสด้วยความรักของพระเยซูคริสต์และส่งเสริมให้เด็กๆได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
Give an opportunity to needy orphans and children to have bright future in order to be mature Christians and leaders as well as good citizens of the nation.

 

พันธกิจบ้านอิ่มใจ/Mission

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่อุทิศตัวให้เป็นครอบครัวที่ให้ความรักความเอาใส่เด็กๆ ตลอดจนให้โอกาสเด็กๆ ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม และการศึกษาที่สูงตามที่มุ่งหวังไว้
Provide loving and caring family through dedicated staff and opportunity for the children to receive proper development and the highest education they aim for.

เป้าหมาย/Goal

ช่วยเด็กๆให้เติบโตในการพัฒนาและเป็นสมาชิกที่เกิดผลของสังคม โดยจะเป็นผู้ที่ได้รับการบำบัดด้านสุขภาพ จิตใจ และอารมณ์ เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามแบบจริยธรรมที่ดี ของคริสเตียน เป็นผู้นำ และเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อชุมชนที่เขาอยู่
Help children grow develop and become good productive members of their society; they will be healed physically, mentally, and emotionally, they will have established good Christian moral standards, and they will be ready to become outstanding Thai citizens and assent to their community.

วัตถุประสงค์ 4 ด้าน /Objectives in 4 areas

ด้านจิตวิญญาณ: สอนให้เด็กรู้จักและรักพระเจ้า พัฒนาจริยธรรมตามแบบของผู้เชื่อพระเจ้า เด็กๆจะเป็นสมาชิกของคริสตจักร เรียนรวีวารศึกษา นมัสการวันอาทิตย์และร่วมนมัสการที่บ้าน
Spiritual area: Teach children to know and love God and develop Godly morals. The children are church members; attend Sunday school, worship at the church and devotion together in their home. 

ด้านสังคม: ฝึกเด็กในการแสดงออกที่เหมาะสม รู้จักห่วงใย ให้ความเคารพผู้อาวุโส และเห็นอกเห็นใจผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า โดยการเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ หนุนใจด้วยเสียงเพลงและกิจกรรม
Social area: Train children in proper conduct, develop concern and respect for the elderly, and compassion for the less fortunate. Visit the poor, other homes and minister to them through praise songs and activities.

ด้านการศึกษา: จัดให้เด็กได้รับการศึกษาและรับการฝึกฝนตามที่ได้ฝัน และเป้าหมายที่วางไว้ เด็กๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ดนตรี ศิลปะ และคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียน
Educational area: Provide children education and training according to their dreams and goals. The children receive lessons in English, music, art and computer, in addition to regular schooling.

ด้านสุขภาพ: จัดเตรียมโภชนาการที่ดี การตรวจ-รักษาฟัน การพบแพทย์ตามความจำเป็นการรับคำปรึกษากรณีสูญเสียบุพการี
Health area: Provide good   nutrition, dental checkups, medical needs and counseling to death of parents.