บ้านอิ่มใจ

อนาคตเด็กๆจะเป็นอย่างไร ท่านช่วยได้ / You can be a part of the children’s success, support them to reach their goals

บ้านอิ่มใจ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากภาระใจของคน 3 คน ที่เริ่มก่อตัวขึ้นด้วยเงินเริ่มต้นคนละ 500 บาท พระเจ้าได้ทรงอวยพรผ่านทางคริสตจักรอิมมานูเอล  ซึ่งได้ถวายเงินก้อนหนึ่งให้ในการเริ่มต้น เด็กรุ่นแรกมีจำนวน 15 คน

บ้านอิ่มใจดูแลเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสทั้งผู้หญิงและผู้ชายอายุระหว่าง 5-18 ปี เด็กได้รับความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน เด็กๆ ได้รับการอบรมและสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตตามแบบจริยธรรมอันดีของคริสเตียน เข้ารับการศึกษาตามความสามารถทั้ง
การเรียนในระบบและนอกระบบ  ตลอดจนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผ่านทางโรงเรียนและกิจกรรมที่บ้านอิ่มใจได้จัดเตรียมให้ 
เด็กๆต้องการแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ต้องการค้นหาความถนัดของตัวเอง  เพื่อตั้งเป้าหมายหรือเลือกอาชีพที่ต้องการจะเป็นในอนาคต บ้านอิ่มใจจึงให้การสนับสนุนเด็กๆ เพื่อไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ให้เขามีอนาคตที่สดใส  เป็นผู้นำและพร้อมเป็นผู้ที่ช่วยคนอื่นๆ ต่อไป

 Im Jai House Orphanage has been operated since A.D.1997 by three people who have a burden and vision to help children whom affected by HIV at that time.  It was a very small amount of fund to start this ministry, only 1,500.00Baht or US$50.00.  We have believe that this ministry touched God’s heart and then He blessed us through Immanuel Baptist Church where two of us are members.  The church gave us a certain amount of fund that we were able to operate the orphanage.  We got 15 children at the first start from the Government Orphanage.

Im Jai House accepts both boys and girls, ages 5-18 years old.  Our staff have been dedicated themselves to take care of the children with Jesus’ love.  We teach and lead the children according to the Biblical teaching and Christian ethics.  We provide them education, formal and informal, and through various activities to develop their potential.

The children need good example form adult in their daily life. They need to find out their potential and skills in order to set their goals or proper careers in the future.  Im Jai House supports them to reach their goals that they will have bright future and be a leader in their community as well as to help others.

If you have a burden to help the children whom have no family support, please let us know or send your support through our bank account as below:

Payment  “Imjai House”
Bangkok Bank, Thapae Branch
Saving account #251-4-21128-9